Ako používať var a dynamic v C#

Apríl 2016

V poslednej dobe som si všimol, že vývojári píšu var úplne všade a potom C# vyzerá ako JavaScript.

Kedy var použiť:

Anonymné triedy, tam ani iná možnosť nie je.

Ak máte šialený generický typ Dictionary<string, List<Func<Nullable<int>, string>>>, no tu je asi na mieste podotknúť, že ľudom , ktorý niečo takéto napíšu treba zlámať prsty. Pretože daný typ je absolútne nesémantický (hlavne Func<Nullable<int>, string>) a bolo by ho lepšie nahradiť implementáciou rozumnej triedy alebo tried.

Takže kedy a prečo nepoužívať var:

Znesprehľadnenie kódu, pretože na mnohých miestach nie je človeku jasné čo v tej premennej vlastne je.

var lastItem = this.FindLastItem();

Je tam číslo, reťazec, objekt? aký?… To nie je na prvý pohľad jasné.

Znižuje sémantiku kódu. Pretože je rozdiel v tom, čo chce vývojár povedať týmito dvoma riadkami.

FooStruct foo = new FooStruct();
IFoo foo = new FooStruct();

Na var nefunguje vo Visual Studiu „Find all references“„Find usages“.

Kedy používať dynamic

Všade tam, kde mapujeme dynamicky svet na statický, to znamená interakcia z JSON-om, JavaScriptom, databázami, NoSql databázami… Poprípade interakcia s COM objektami, kde nechceme pevne zviazať vytváraný softvér s konkrétnou verziou COM knižnice (tu má dynamic výhodu oproti reflexii v tom, že interne používa cache).

Perfektný príklad je volanie JavaScriptovských funkcií v SignalR.

Ďalším častým prípadom je mapovanie JSON resultu v ASP.NET MVC binderoch.

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.Specialized;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;

namespace Harrison314.ExamplexAsp.Binders
{
  public class DocumentModelBinder : IModelBinder
  {
    public object BindModel(ControllerContext controllerContext, ModelBindingContext bindingContext)
    {

      NameValueCollection query = controllerContext.HttpContext.Request.Params;
      string jsonData = query.Get("data");

      DocumentViewModel model = new DocumentViewModel ();

      dynamic data = JsonConvert.DeserializeObject(jsonData);
      model.ProfileId = data.profileId;
      model.DocumentId = data.documentId;
      model.GroupRoleId = data.groupRoleId;
      model.FormDocumentData = new Dictionary<string, string>();

      foreach (dynamic constructionData in data.formData)
      {
        model. FormDocumentData.Add((string)constructionData.id, (string)constructionData.value);
      }

      return model;
    }
  }
}

Takéto použitie je čisté, pretože dynamic sa používa len interne a vracia sa typový objekt.