Hostovanie .Net Core assembly v natívnej DLL/SO knižnici

Marec 2019

Občas sa vývojár stretne z potrebou implementovať nejaké štandardné rozhranie, plugin, ovládač… ktoré ale musí byť natívne, aby ho mohol použiť iný program alebo operačný systém.

Ak sme nechceli alebo nemohli celú knižnicu vytvoriť v C/C++, tak sa na to dala použiť buď nejaká forma inter-process komunikácie, alebo to, že si natívna knižnica naštartuje proces (napísaný v jazyku, ktorý sa na to hodí) a volania funkcií v knižnici posiela na STDIN aplikácii a návratové hodnoty príma zo STDOUT.

Z corecrl ide tento problém vyriešiť elegantnejšie a multiplatformovo. V oficiálnej dokumentácii https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/tutorials/netcore-hosting je návod ako si vytvoriť vlastnú aplikáciu hostujúcu corecrl a cez C/C++ kód volať statické metódy v dotnet assembly.

Pre to aby sme vytvorili natívnu dynamickú knižnicu (DLL/SO) stačí upraviť kód tak aby sa corecrl inicializovalo (funkcia initializeCoreClr) pri načítaní knižnice a pri jej uvoľnení vyplo (funkcia shutdownCoreClr).
Pre Windows to zabezpečí funkcia BOOL APIENTRY DllMain(HMODULE hModule, DWORD ul_reason_for_call, LPVOID lpReserved).
Pre Linux a MacOS funkcie oanotované __attribute__((constructor))__attribute__((destructor)).
Získajú sa ukazovatele na statické metódy z dotnet assembly, ktoré sa následne použijú v exportovaných funkciách natívnej dynamickej knižnice.

To umožňuje mať relatívne jednoduchý kód v C/C++ a zložitú aplikačnú logiku dotnete, pričom odpadajú problémy z bezpečnosťou ako pri nejakej forme inter-process komunikácie alebo právami na spúšťanie procesov.

Nasledujúci sekvenčný diagram zobrazuje použitie .NET Core host v natívnej dynamickej knižnici.

Sekvenčný diagram použitia natívnej knižnice

Zdroje

  1. Write a custom .NET Core host to control the .NET runtime from your native code
  2. Ukážkové zdrojové kódy
  3. Embedding CoreCLR in your C/C++ application