Golang a alternatívy

Máj 2018

Haipovaný jazyk, no len na špeciálne použitie. (Blog je písaný k verzii Go 1.10 a hodnotí defaultný jazyk a kompilátor.)

Výhody:

 • Výsledkom kompilácie je jeden natívny spustiteľný súbor bez závislostí.
 • Má štandardnú knižnica pre moderné použitie (JSON, REST Api, Http klient, certifikáty,…).
 • Jednoduchá cross-kompilácia bez nutnosti mať k dispozícii cieľovú platformu (napr. Mac OS).
 • Primitívny jazyk so statickým typovaním.
 • Jednoduchá správa závislostí.
 • Podpora paralelizácie v jazyku.
 • Vhodné na mikro (piko) služby ako load balancer, proxy,…

Nevýhody:

 • Až moc primitívny jazyk, pre mňa to je kombinácia Pascalu a JavaScriptu.
 • Absencia výnimiek, chybu treba vždy vracať a po každej operácii kontrolovať, či nenastala.
 • Absencia generík, či makier a overloadov funkcií. To vedie k opakovaniu kódu a vymýšľaniu mien pre overloady a sťažuje implementáciu algoritmov a infraštruktúrneho kódu.
 • Absencia resoursov, keď je treba zakompilovať nejaký súbor do binárky je ho tam nutné napastovať ako string alebo bytové pole.
 • Nemožnosť kors-kompilácie ak sa použije v kombinácii s C/C++.
 • Defaultne chýbajú verzie závislostí a ich automatický restor.
 • Na natívne kompilovaný jazyk určený pre vysoký výkon mi chýba možnosť explicitne vytvárať a deštruovať dátové štruktúry.

Alternatívy

C++ 11 a vyšie

Od C++11 považujem C++ za modrený jazyk, ktorému nechýbajú veci ako lambdy, funkcie vyššieho rádu, immutable, polymorfizmus… Plus má vďaka Opem MP priamo v jazyku podporu paralelizácie.

Z neparalného programu:

 #include <cmath>
 int main(int argc, char *argv[])
 {
  const int size = 256;
  double sinTable[size];
  
  for(int n=0; n < size; ++n)
   sinTable[n] = std::sin(2 * M_PI * n / size);
 
  // the table is now initialized
 }

Na paralelný:

 #include <cmath>
 int main(int argc, char *argv[])
 {
  const int size = 256;
  double sinTable[size];
  
  #pragma omp parallel for
  for(int n=0; n < size; ++n)
   sinTable[n] = std::sin(2 * M_PI * n / size);
 
  // the table is now initialized
 }

Viac ukážok na: https://bisqwit.iki.fi/story/howto/openmp/.

Mono

Mono umožňuje cross-kompiláciu do natívneho kódu s tým, že možné všetko zbaliť do jednej binárky pomocou mkbundle. Z pokusov, ktoré som robil (konzolové aplikácie s HTTP klientom) mi vyšlo, že výsledný binárny súbor je približne o megabajt väčší ako alternatíva v Go. Navyše je takto možné spraviť programy, ktoré majú jednoduché GUI.

.Net Core

.Net Core umožňuje korss-kompiláciu pre jednotlivé platformy s pribalením všetkých závislostí (nie je potrebné inštalovať runtime). S výkonom sa ide pohrať cez unsafe kód. Nevýhodou je, že aj ku konzolovej aplikácii s HTTP klientom pribalí 30 až 50 MB (podľa výslednej platformy), čo pri serveri nevadí, no pri utilitke pre bežných ľudí hej.

Edit: Aj .Net Core (< 3.0) ide kompilovať do natívnej binárky, ktorá má obdobnú veľkosť ako program v Go pomocou

Edit: Od .Net Core 3.0 ide kompilovať projekt do natívnej jednosúborovej optimalizovanej natívnej binárky. Viac sa dozviete na blogu Scotta Hanselmana. Napríklad pre Windows 10 stačí spraviť publish s parametrami: dotnet publish -c Release -r win10-x64 -p:PublishTrimmed=true -p:PublishSingleFile=true.

Rust

Rust je kompilovaný, staticky typový jazyk bez behového prostredia a garbage collectora. Je multparadigmový s výrazným ovplyvnením funkcionálnymi jazykmi. Podľa môjho názoru lepšie vyriešil všetky problémy, ktoré tu spomínam o Golangu.

Preto Rust považujem za najlepší náhradu Golangu, či už v malých utilitách alebo mikroslužbách.

Záver

Go je veľmi primitívny jazyk, jeho syntax a premisy sa človek naučí zvládnuť za niekoľko hodín a za pár dní dokáže v ňom písať programy. Ale z charakteru jazyka, by som v ňom nepísal veľké systémy, skôr sa hodí na malé utilitky, mirkoslužby (ktoré sú ale fakt mikro) alebo pre použitie v Raspberry Pi.

Prosto všade tam, kde je výhodné mať malý procedurálny program (max. niekoľko stoviek riadkov), ktorý je ale pomerne rýchly a je bez závislostí na externom runtime, či knižniciach (netreba nič inštalovať na operačný systém). Pekným príkladom je napríklad utilitka ngrok.