Video straming v ASP.NET Core

August 2016

V tomto článku ponúkam návod ako implementovať video streaming v ASP.NET Core.

Pri tvorbe midllweru som vychádzal z ukážky pre ASP.NET Web Api.

Implementácia v ASP.NET Core

V prvom rade si vytvoríme rozhranie popisujúce služby nad video súbormi. Prvá metóda vráti zoznam dostupných videí – slúži na ich vyhľadanie v kontrolery (pre zobrazenie používateľského rozhrania), no pre samotný streaming nie je podstatná.

Druhá vracia inštanciu rozhrania IVideoFile, pomocou ktorého je možné pristupovať k video súboru, podľa ID-čka. Vracia jeho veľkosť, meno content type, a metódy na zápis jeho obsahu do streamu. Metóda CopyTo s parametrami begin a end skopíruje do streamu iba časť súbor od – do v bajtoch.

  public interface IVideoServices
  {
    List<VideoFileInfo> FindVideoFiles();

    IVideoFile GetVideoFile(string id);
  }

  public interface IVideoFile
  {
    string ContentType
    {
      get;
    }

    string Name
    {
      get;
    }

    long Size
    {
      get;
    }

    Task CopyTo(Stream outputStream);

    Task CopyTo(Stream outputStream, long begin, long end);
  }

  public class VideoFileInfo
  {
    public string Id
    {
      get;
      internal set;
    }

    public string DisplayName
    {
      get;
      internal set;
    }

    public VideoFileInfo()
    {
    }
  }

Nasledujúci kód predstavuje ukážkovú implementáciu rozhrania IVideoServices pre súborový systém. V konštruktore je uvedená cesta k adresáru s videosúbormi a filter pre ich vyhľadávanie. Podobnú službu ide spraviť napríklad pomocou MongoDb a GridFs.

  public class FileVideoServices : IVideoServices
  {
    private readonly string filter;
    private readonly string videoFolderParh;

    public FileVideoServices()
    {
      //TODO: nacitavanie z konfiguracie
      this.videoFolderParh = @"D:\example\video";
      this.filter = "*.mp4";
    }

    public List<VideoFileInfo> FindVideoFiles()
    {
      DirectoryInfo info = new DirectoryInfo(this.videoFolderParh);
      List<VideoFileInfo> result = new List<VideoFileInfo>();
      foreach (FileInfo fie in info.GetFiles("*.mp4"))
      {
        VideoFileInfo videoFile = new VideoFileInfo()
        {
          DisplayName = fie.Name,
          Id = fie.Name
        };
        result.Add(videoFile);
      }

      return result;
    }

    public IVideoFile GetVideoFile(string id)
    {
      if (id == null) throw new ArgumentNullException(nameof(id));

      string path = Path.Combine(this.videoFolderParh, id);
      FileInfo info = new FileInfo(path);
      if (info.Exists)
      {
        FileVideoFile videoFile = new FileVideoFile(info);
        return videoFile;
      }
      else
      {
        return null;
      }
    }
  }

  internal class FileVideoFile : IVideoFile
  {
    private const int bufferLenght = 1024 * 1024;

    private readonly string fullPath;

    public string ContentType
    {
      get;
      protected set;
    }

    public string Name
    {
      get;
      protected set;
    }

    public long Size
    {
      get;
      protected set;
    }

    public FileVideoFile(FileInfo info)
    {
      if (info == null) throw new ArgumentNullException(nameof(info));

      this.fullPath = info.FullName;
      this.Name = info.Name;
      this.Size = info.Length;
    }

    public async Task CopyTo(Stream outputStream)
    {
      if (outputStream == null) throw new ArgumentNullException(nameof(outputStream));

      using (FileStream fs = new FileStream(this.fullPath, FileMode.Open))
      {
        await fs.CopyToAsync(outputStream);
      }
    }

    public async Task CopyTo(Stream outputStream, long begin, long end)
    {
      if (outputStream == null) throw new ArgumentNullException(nameof(outputStream));

      long remainingBytes = end - begin + 1;
      long position = begin;
      int count;
      byte[] buffer = new byte[bufferLenght];

      using (FileStream fs = new FileStream(this.fullPath, FileMode.Open, FileAccess.Read))
      {
        fs.Seek(begin, SeekOrigin.Begin);
        do {
          if (remainingBytes > bufferLenght)
          {
            count = await fs.ReadAsync(buffer, 0, bufferLenght).ConfigureAwait(false);
            await outputStream.WriteAsync(buffer, 0, count).ConfigureAwait(false);
          }
          else
          {
            count = await fs.ReadAsync(buffer, 0, (int)remainingBytes).ConfigureAwait(false);
            await outputStream.WriteAsync(buffer, 0, count).ConfigureAwait(false);
          }

          position += count;
          remainingBytes -= count;
        }
        while (position <= end);
      }
    }

Popis midllweru

Ako bolo uvedené v pôvodnom zdroji, tak pokiaľ požadované video neexistuje vráti sa HTTP status kód 404 Not Found. Ak existuje ale v hlavičke requestu sa nenachádza hlavička Range vráti sa celý obsah súboru zo statusom 200 OK (túto časť je možné vynechať ak chceme zabrániť neoprávnenému sťahovaniu obsahu). Ak sa v ňom nachádza, hlavička Range, tak ju prečíta.

Ak sú v nej bytové rozsahy v poriadku vráti HTTP status 206 Partial Content a zapíše do výstupného streamu príslušnú časť obsahu, inak vráti HTTP status 416 Requested Range Not Satisfiable a ukončí spojenie.

Nasledujúci kód predstavuje implementáciu samotného ASP.NET Core midllweru, ktorý sa stará o parciálne servírovanie obsahu videa pomocou HTTP statusu 206.

V konštante maxTransfer je hodnota v bajtoch, ktorá určuje maximálnu veľkosť naraz preneseného bloku dát z videa.

  public class VideoStreamMiddleware
  {
    private readonly IVideoServices videoServices;
    private readonly RequestDelegate next;

    private const long maxTransfer = 1024 * 1024;

    public VideoStreamMiddleware(RequestDelegate next, IVideoServices videoServices)
    {
      if (next == null) throw new ArgumentNullException(nameof(next));
      if (videoServices == null) throw new ArgumentNullException(nameof(videoServices));

      this.next = next;
      this.videoServices = videoServices;
    }

    public async Task Invoke(HttpContext httpContext)
    {
      if (!httpContext.Request.Path.StartsWithSegments(new PathString("/videostream")))
      {
        await this.next(httpContext);
        return;
      }

      string id = httpContext.Request.Query["file"];
      IVideoFile videoFile = this.videoServices.GetVideoFile(id);
      if (videoFile == null)
      {
        httpContext.Response.StatusCode = 404;
        return;
      }

      string header = httpContext.Request.Headers["Range"];
      long begin, end;

      if (this.TryRangeParse(header, videoFile, out begin, out end))
      {
        end = Math.Min(begin + maxTransfer, end);

        if (begin >= videoFile.Size || end > videoFile.Size)
        {
          httpContext.Response.StatusCode = 416;
          httpContext.Response.Headers.Add("Content-Range", $"bytes */{videoFile.Size}");
          return;
        }

        httpContext.Response.StatusCode = 206;
        string rangeOut = $"bytes {begin}-{end}/{videoFile.Size}";
        httpContext.Response.ContentType = videoFile.ContentType;

        httpContext.Response.Headers.Add("Accept-Ranges", "bytes");
        httpContext.Response.Headers.Add("Content-Range", new Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues(rangeOut));
        httpContext.Response.Headers.Add("Cache-Control", "no-cache");

        await videoFile.CopyTo(httpContext.Response.Body, begin, end);
      }
      else
      {
        httpContext.Response.ContentType = videoFile.ContentType;
        httpContext.Response.Headers.Add("Accept-Ranges", "bytes");
        httpContext.Response.Headers.Add("Cache-Control", "no-cache");

        await videoFile.CopyTo(httpContext.Response.Body);
      }
    }

    private bool TryRangeParse(string range, IVideoFile videoFile, out long begin, out long end)
    {
      const string bytesPrefix = "bytes=";
      begin = 0L;
      end = 0L;

      if (string.IsNullOrEmpty(range) || !range.StartsWith(bytesPrefix, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
      {
        return false;
      }

      string rangeValues = range.Substring(bytesPrefix.Length);
      int delimiterIndex = rangeValues.IndexOf(&#39;-&#39;);

      if (!long.TryParse(rangeValues.Substring(0, delimiterIndex), out begin))
      {
        begin = 0L;
      }
      if (!long.TryParse(rangeValues.Substring(delimiterIndex + 1), out end))
      {
        end = videoFile.Size - 1;
      }

      return true;
    }
  }

Prehrávanie videa

Video je možné jednoducho prehrať cez HTML5 tag video, ktorý pomocou elementu sourse dostane adresu videa.

Napríklad pre video s názvom sample.mp4 to bude /videostream?file=sample.mp4. Video je možné ľubovoľne prehrávať a posúvať.

 <video id="mainPlayer" width="640" height="360"
   autoplay="autoplay" controls="controls" onloadeddata="onLoad()">
     <source src="@Model.VideoUrl" />
     <p>This user agents that do not support the video tag.</p>
 </video>
 <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   function onLoad() {
     var sec = parseInt(document.location.search.substr(1));
     if (!isNaN(sec)) {
       mainPlayer.currentTime = sec;
     }
   }
   //]]>
 </script>

Záver

Pri testovaní je potrebné v triede Startu ASP.NET MVC Core projektu pridať midllwer na video straming do pipline a zaregistrovať príslušnú službu. Pri praktickom nasadení je ešte potrebné zabrániť neoprávnenému sťahovaniu obsahu.

Zdroje

 1. http://www.codeproject.com/Articles/820146/HTTP-Partial-Content-In-ASP-NET-Web-API-Video
 2. http://www.codeproject.com/Articles/813480/HTTP-Partial-Content-In-Node-js
 3. https://docs.asp.net/en/latest/fundamentals/middleware.html
 4. http://www.asp.net/aspnet/samples/owin-katana
 5. https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html