Inštalácia .Net Core cez Ansible

Júl 2018

Na testovacích serveroch používame distribúcie založená na Ubuntu a ako človek, čo ma rád Windows, administrácia týchto prostredí mi prišla ako monotónna a otravná činnosť.

Pri snahe automatizovať činnosti pre vytváranie testovacieho prostredia pre ASP.NET Core aplikácie som narážal hlavne na odkazy na DockerKubernetes, no nemohol som ich použiť. Našiel som veľa riešení hlavne zo shell skriptami ale po skúsenostiach z CakeARM mi to prišla príliš piplačka a chýbala mi tam indepotencia a deklaratívnosť.

Nakoniec som narazil na Ansible, čo je autmation tool hlavne pre unixový svet. Ansible nie je úplne deklaratívne ani indepotentné, je niekde medzi, ale na inštaláciu prerequizít a počiatočné nastavenie servera bohate stačí.

Inštalácia .Net Core 2.1

Pre inštaláciu .Net Core sa dá použiť nasledujúci Ansible playbook (je v Yaml formáte).

# Ensure ASP.NET Core 2.1
---
- hosts: local
 tasks:
  - name: Register Microsoft key and feed
   get_url:
    url: https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/packages-microsoft-prod.deb
    dest: /tmp/packages-microsoft-prod.deb

  - name: Add feed using packages-microsoft-prod.deb
   apt:
    deb: /tmp/packages-microsoft-prod.deb
   notify:
    - Apt get update

  - name: Add dotnetdev source for Ubuntu
   copy: 
    content: 'deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-ubuntu-bionic-prod bionic main'
    dest: /etc/apt/sources.list.d/dotnetdev.list
   notify:
    - Apt get update

  - name: Ensure apt-transport-https
   apt:
     name: apt-transport-https
     state: present
   notify:
    - Apt get update

  - meta: flush_handlers
  
  - name: Ensure Net Core 2.1
   apt:
     name: "{{item}}"
     state: latest
   with_items:
    - dotnet-runtime-2.1
    - aspnetcore-runtime-2.1
 
 handlers:
  - name: Apt get update
   apt:
     update_cache: yes

V sekcii hosts treba nasatviť ciel na ktorý bude playbook uplatnený.

Spúšťa sa pomocou ansible-playbook aspnetcore.yml.

Rovnakým spôsobom ide nainštalovať aj powershell, stačí zmeniť posledný krok "Ensure Net Core 2.1" na:

  - name: Ensure Powershell
   apt:
     name: powershell
     state: latest

Záver

Hlavná výhoda použitia Ansible playbooku je indepotencia, to znamená, že aj po viacnásobnom spustení bude výsledný stav serveru rovnaký. Takisto je ním možné prevádzať operácie na viacerých serveroch súčasne.